เกี่ยวกับเรา

Victory Management Service Co., Ltd.

บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ MADE FROM HER  เป็นบริษัทบริหารที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ครบวงจร ทั้งด้านการบริหารงานนิติบุคคล และให้บริการด้าน O&M Solar Rooftop เรามุ่งมั่นใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อันได้แก่ อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร และธุรกิจเช่า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของท่านในระยะยาว ตลอดจนทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ ในโครงการด้วยการบริหารงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ รวมทั้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม อีกทั้งผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน”

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับลูกค้า รวมทั้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม

พันธกิจ
  1. สร้างมาตรฐานการบริการอย่างเป็นมืออาชีพของบุคลากร เพื่อยกระดับองค์กร สู่การบริการที่เป็นมาตรฐาน
  2. สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
  3. นำนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจร
  4. บริหารโครงการให้น่าอยู่ เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดี และเพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัย
  5. ให้ความสำคัญกับการวัดผล และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  6. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และใส่ใจดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล
  7. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  8. ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และตอบแทนคืนสู่สังคม