Activities

ศึกษาดูงานภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนิติบุคคล” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562  ณ โครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี

Share
Back
Other Activities
ศึกษาดูงานโครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี

ศึกษาดูงานภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนิติบุคคล” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ โครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี