บริการของเรา

เราจะพัฒนาให้อาคารชุดของท่าน
ให้เป็นโครงการที่น่าอยู่ มีระเบียบ และสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต
งานด้านการรักษาความปลอดภัย
– การควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก
– การจัดการจราจรภายในและรอบนอกของอาคาร
– มาตรการตรวจตราและป้องปราม
– การซ้อมเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
งานด้านวิศวกรรม และลักษณะทางกายภาพ
– การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินจากการรับมอบงานระบบ
– ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องจักร
– การจัดทำแผนงานประจำวัน เดือน ปี
– แผนการประหยัดพลังงาน
– จัดทำงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปี
– จัดหาผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี
– จัดทำสถิติการใช้สาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
– ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
– เตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
งานด้านการบริหารจัดการ
– จัดเตรียมงบประมาณประจำปี
– จัดเก็บรายรับค่าส่วนกลางและสาธารณูปโภค
– การเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระ
– จัดทำบัญชีรายจ่าย รวมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณ
– จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน
– ตรวจสอบเงินสดย่อย
– วางแผนด้านการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด
งานด้านการบริหารทั่วไป
– จัดทำระเบียบการพักอาศัย
– การควบคุมการให้บริการต่างๆ การจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
– การประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ
– การจัดกิจกรรมตามเทศกาล (ตามมติเจ้าของร่วมและคณะกรรมการ)
– การให้บริการเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
https://www.victorymanagement.co.th/victory/wp-content/uploads/2019/09/icon-utility-green.svg

บริการสาธารณูปโภค

บริการน้ำประปาและไฟฟ้าภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการส่วนงานบริการแสงสว่างส่วนกลาง ภายในโครงการ เช่นไฟฟ้าแสงสว่าง, กระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำ สระว่ายน้ำ รดน้ำต้นไม้พื้นที่ต่างๆ ในโครงการ

https://www.victorymanagement.co.th/victory/wp-content/uploads/2019/09/icon-trash-green.svg

งานด้านการรักษาความสะอาด

บริการจัดเก็บและรวบรวมขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหมดภายในโครงการ เพื่อนำส่งให้รถขยะทางราชการเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการดูแลสภาพของโรงเก็บขยะส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานและลดการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยการทำความสะอาด

https://www.victorymanagement.co.th/victory/wp-content/uploads/2019/09/icon-solar-green.svg

งานบริการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop

บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เรามีบริการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ที่ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยเพื่อให้การทำงานของระบบโซล่าเซลล์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ Solar Rootop เป็นอย่างดีตามหลักวิศวกรรม
บริการ Operation & Maintenance (O&M) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ในทุกครั้งที่เกิดปัญหา ต้องเข้าไปแก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง เมื่อได้รับแจ้งปัญหา หรือ ตรวจสอบพบโดยเจ้าหน้าที่ เรามีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบในทุกพื้นที่ เราใช้ Drone Camera บินขึ้นไปเหนือหลังคาเพื่อตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ได้ทันที ทำให้ขั้นตอนในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทำได้เร็วขึ้น เราเข้าให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งตามข้อตกลงในสัญญาบริการไม่รวมงานให้บริการตามการแจ้งหรือตรวจสอบพบปัญหาเป็นรายครั้ง โดยรายละเอียดการให้บริการ มีดังนี้
– ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์
– ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
– ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
– ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์ / Monitoring
– ตรวจสอบโครงสร้างและการติดตั้ง
– ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ( Circuit Breaker , ป้องกันฟ้าฝ่า )
– Ground Testing (ให้บริการปีละ 1 ครั้ง)

– Infrared Scan (ให้บริการปีละ 1 ครั้ง)

– การจัดทำรายงานการบำรุงรักษา